ΕΤΑΙΡΙΑ > Η SDC στο εξωτερικό
  Search


Η SDC περνάει δυναμικά τα σύνορα της Ελλάδας, αναλαμβάνοντας με επιτυχία πολυσύνθετα έργα πληροφορικής στη Γερμανία, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Η Ελληνική τεχνογνωσία δημιουργεί μοναδικής αξιοπιστίας εφαρμογές πληροφορικής για εταιρίες παραγωγής, διανομής και διάθεσης καυσίμων και λοιπών πετρελαιοειδών.